เยี่ยมผู็ป่วย

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ,IMC ,Palliative Care ร่วมกับสหวิชาชีพและท้องถิ่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรพ.สต.ปราสาท