กิจกรรม

โครงการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ลดโรคแทรกซ้อน

(กินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจ ลดการกินยา)
 
วันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561