พันธกิจ

1.จัดให้บริการที่มคุณภาพมาตรฐานถ้วนหน้าและเป็นบริการต่อเนื่อง

2.ส่งเสริมสนับสนุนภาคีสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดบริการและร่วมดูแลสุขภาพประชาชน

3.จัดระบบบริการแบบผสมผสานและเป็นองค์รวม

 

4.พัฒนาระบบสุขภาพแบบพอเพียงเน้นการพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพ ประชาชนตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ