โครงสร้างองค์กร

บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท