โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท

ประวัติความเป็นมา

           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท    เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์  ก่อสร้างเมื่อ  พ..2508ด้วยทุนผูกพันโดยมีกลุ่มชาวจีนบ้านปราสาทนำโดย    นายปัญญา  จุนถิระพงศ์  ได้รวมเงินจากสมาชิกซื้อที่ดินจำนวน ไร่ งาน 71 ตารางวา มอบให้สร้างสำนักงานผดุงครรภ์   และ มีนายวิเชียร  ตั้งตรงเวชกิจ นางเมือง  พรมพิมาย  ได้ปลูกสร้างอาคารสำนักผดุงครรภ์  โดยมี นางสงวนศรี  เปลี่ยนมณีกุล  เป็นเจ้าหน้าที่คนแรกที่ทำงานในแห่งนี้   สำนักผดุงครรภ์ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 104  หมู่ที่ ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  และในปี 2515  ได้รับงบประมาณปลูกสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่เป็นแบบไม้ใต้ถุนสูง  จำนวน หลัง  ต่อมาปี 2516 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถานีอนามัย   และเมื่อปี พ..2539  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่แบบทั่วไป   แบบแปลนเลขที่  8170 / 360  ตามนโยบายทศวรรษพัฒนาสถานีอนามัย   โดยมีนางสงวนศรี  เปลี่ยนมณีกุล  เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยคนแรก

            ต่อมาวันที่  15 กรกฎาคม 2552ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งปราสาทเพื่อดำเนินงานใน มิติ ได้แก่ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันควบคุมโรค งานรักษาพยาบาล งานฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วย และงานคุ้มครองผู้บริโภค   และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสภาพของอาคารสถานที่ให้ดูสง่างาม มีความพร้อมในการให้บริการ  มีการปลูกสร้างอาคารแพทย์แผนไทย อาคารราษฎร์รัฐร่วมใจ (อาคารกายภาพบำบัด)  อาคารพัสดุ  อาคารคัดแยกขยะ และปรับปรุงอาคารหลังเดิมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ปรับปรุงโรงจอดรถผู้รับบริการ และสร้างเพิ่มเติมอีก แห่ง และห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคประชาชนกว่า ล้านบาท และมีบางส่วนที่รับจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาทในปัจจุบัน  โดย มีนายวาสุกรี สายเพ็ชร์  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท  รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน 977 หลังคาเรือน ประชากร  4,957  คน

 คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท  ได้เห็นความสำคัญในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ดูสง่างามมีศักดิ์ศรี  โดยการระดมทุนจากภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหลายครั้ง เช่น ทำป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  เป็นเงิน 49,000  บาท และได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขในการปรับปรุงป้ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้สวยงาม  ตามโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ม  เป็นเงิน   50,000  บาท  จัดทำผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคารสถานที่ ครั้ง ได้รับการสนับสนุนกว่า 2,000,000 บาทในการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยในปี 2552  ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย  อาคารพัสดุอเนกประสงค์ อาคารส้วม HAS ปี 2554  ต่อเติมด้านหลังอาคาร รพ.สต.ปี และปรับปรุงภายในอาคารและห้องประชุม  ในปี 2557 ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด   ปี 2560  สร้างโรงจอดรถผู้มารับบริการแห่งที่ และซ่อมแซมห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปี 2561 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 187